🥋 Brazilian Jiu Jitsu

Thoughts and lessons l've learned training in Brazilian Jiu Jitsu (As a total rookie).

You've successfully subscribed to Darren Inglis!